Linia.png?1522393647906

REGULAMIN

serwisu internetowego LokalniNaturalni.pl

Linia.png?1522393647906

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.lokalninaturalni.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym ” lub ,, Serwisem”) przez Adama Miczejko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LN Adam Miczejko wspólnik spółki cywilnej, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem ul. Wróblewskiego, nr 13/2, 16-030 Supraśl, NIP: 9661726690, REGON: 368304083 oraz Krystiana Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LN Krystian Zakrzewski wspólnik spółki cywilnej, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem ul. Górczewska 222, lok. 15, 01-460 Warszawa, NIP: 9661719744, REGON: 361425837, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej, pod firmą LN Adam Miczejko, Krystian Zakrzewski spółka cywilna pod adresem: ul. Wróblewskiego, nr 13/2, 16-030 Supraśl, NIP: 9662115362, REGON: 368358191, zwaną dalej ,,Usługodawcą”.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się:
  • poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres poczty elektronicznej usługodawcy: kontakt@lokalninaturalni.pl
  • telefonicznie pod numerem: + 48 883 926 193
  • za pośrednictwem zewnętrznej aplikacji Facebook Messenger
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.lokalninaturalni.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, Użytkownicydokonujących zakupu w Sklepach prezentowanych w Serwisie zawierają Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcami, o treści zgodnej z regulaminem sprzedaży (dalej jako ,, Warunki sprzedaży ”) stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 9. Zasady świadczenia Usług dla Sprzedawców regulują odrębne regulaminy lub umowy.

Linia.png?1522393647906

ROZDZIAŁ II

Definicje

 1. Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
  • Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie www.lokalninaturalni.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności zakładać i prowadzić Sklepy, dokonywać Zamówienia Produktów w Sklepach prezentowanych w Serwisie oraz korzystać z innych Usług dostępnych w Serwisie
  • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;
  • Konsument -Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego
  • Przedsiębiorca–Użytkownik Serwisu będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego, jak również Użytkownik prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie, mający status Sprzedawcy w Serwisie;
  • Sprzedawca - Użytkownik, będący Przedsiębiorcą prezentujący i oferujący Produkty do Sprzedaży w Sklepie Użytkownika w ramach platformy Serwisu;
  • Sklep/Sklep Użytkownika –przydzielona danemu Sprzedawcy część Serwisu, w ramach której prezentuje on oferowane przez niegodo sprzedaży Produkty lub usługi, zgodnie ze specyfiką Serwisu;
  • Klient- Użytkownik, który dokonuje lub dokonał zakupu Produktów prezentowanych w Sklepie lub Sklepach Użytkowników;
  • Konto Użytkownika/Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi nie będącemu Sprzedawcą, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu
  • Rejestracja - jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
  • Agent Rozliczeniowy – zewnętrzny podmiot, realizujący w zakresie swojej działalności profesjonalne usługi w zakresie obsługi płatności, zgodnie z informacjami wskazanymi w Serwisie;
  • Produkt – towar prezentowany i oferowany do sprzedaży przez Sprzedawców za pośrednictwem Sklepu, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych Produktów;
  • Formularz Zamówienia - określona co do formy przez Usługodawcę, podstrona Serwisu,podlegająca wypełnieniu wskazanych jako obowiązkowe pól oraz pozwalająca na wysłanie przez Klienta do Sprzedawcy oświadczenia woli zmierzającego bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu prezentowanego w Sklepie Sprzedawcy;
  • Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów, o treści określonej Warunkami sprzedaży;
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na zasadach wskazanych w Warunkach sprzedaży. Usługodawca nie jest stroną Umów zawieranych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
  • Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  • Regulamin – niniejszy dokument.

Linia.png?1522393647906

ROZDZIAŁ III

Zasady korzystania z serwisu

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie, tym Sklepów prowadzonych w Serwisie, dokonywania Zamówień, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

Linia.png?1522393647906

ROZDZIAŁ IV

Usługi

 1. Świadczenie Usług w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników świadczone są nieodpłatne, chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
  • przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,
  • założenie i prowadzenie Konta w Serwisie,
  • udostępnianie interaktywnego Formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia na Produkty prezentowane przez Sprzedawcę,
  • udostępnianie interaktywnego Formularza umożliwiającego kontakt ze Sprzedawcą,
  • udostępnianie interaktywnego Formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą,
  • świadczenie Usługi Newsletter,
  • dodawanie i prezentowanie opinii w Serwisie,
  • rejestrowanie i przechowywanie w ramach Konta Użytkownika informacji o środkach Klienta (funkconalność ,,Wirtualny Portfel”).
 4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji prezentowanych w Serwisie, w tym informacji o Sklepach Użytkowników i oferowanych przez Sprzedawców Produktach, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 5. Niektóre z Usług są dostępne wyłącznie dla Użytkowników posiadających aktywne Konto w Serwisie.W przypadku Klientów posiadających Konto, Konto zawiera m.in. informacji stanie realizacji Zamówienia czy historię transakcji Klienta.
 6. Usługodawca na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie umożliwia założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie.
 7. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 8. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta.
 9. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 10. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 11. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Serwisie złożenie Zamówienia na Produkty prezentowane przez Sprzedawców w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi udostępniania interaktywnego Formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania Zamówienia.
 12. Użytkownik może również skontaktować się ze Sprzedawcami prowadzącymi Sklepy w Serwisie za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, w tym w szczególności złożyć zapytanie o Produkt. Umowa o świadczenie Usługi formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.
 13. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracji Konta. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 14. Użytkownik ma możliwość dodania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych opinii, w tym opinii i komentarzy o prezentujących w Serwisie swoje Sklepy Sprzedawców lub prezentowanych Produktów, korzystając w tym celu z funkcjonalności dostępnych w Serwisie.
 15. Użytkownik dodając wypowiedzi w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 16. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 17. W ramach Serwisu, Usługodawca udostępnia również sekcje w której prezentowane są artykuły, materiały oraz inne treści zgodne z charakterem i specyfiką Serwisu (dalej jako ,,Blog”).
 18. Treści prezentowane w ramach Bloga mogą być zgłaszane przez samych Użytkowników, w tym celu Użytkownik kontaktuje się z Usługodawcą i indywidualnie uzgadnia zasady publikacji na Blogu.
 19. Użytkownik, o którym mowa w ppkt. 18 powyżej, w momencie przekazania treści, które mają być opublikowane na Blogu udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z tego utworu wraz z prawem do udzielania sublicencji, do ich publikowania w treści w Serwisie, portalach społecznościowych, aplikacjach, widetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.
 20. Użytkownik udziela Usługodawcy licencji, o której mowa w ppkt. 19 powyżej na następujących polach eksploatacji:
  • eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputer i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadać i wielkości nakładów,
  • wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych,
  • wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,
  • publiczne wyświetlenie,
  • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie).
 21. Użytkownik, o który mowa w ppkt. 18 powyżej, jest obowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów.
 22. Usługa polegająca na rejestrowaniu i przechowywaniu w ramach Konta Użytkownika informacji o środkach Klienta, świadczona jest przez czas oznaczony – okres w którym Użytkownik posiada aktywne Konto w Serwisie.
 23. W ramach Wirtualnego Portfela, ewidencjonowana jest informacja o środkach Klienta pochodzących m.in. ze zwrotów dokonanych w ramach pozytywnie rozpatrzonych przez Sprzedawców reklamacji Klienta. Same środki Klienta przechowywane są przez Agenta Rozliczeniowego.
 24. Usługodawca w celu ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu, umożliwia Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu złożenie dyspozycji wypłaty tych środków lub ich zadysponowanie poprzez przekazanie ich na poczet ceny składanego Zamówienia, z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w Serwisie.
 25. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

Linia.png?1522393647906

ROZDZIAŁ V

Zakup produktów

 1. Usługodawca udostępnia infrastrukturę Serwisu, umożliwiając Użytkownikom składanie Zamówień w Sklepach prowadzonych przez Sprzedawców oraz zawierania między Sprzedawcami, a Klientami Umów sprzedaży, na zasadach wskazanych w Warunkach sprzedaży, stanowiących Załącznik do niniejszego Regulaminu oraz uzgodnionych indywidualnie przez strony Umowy sprzedaży, z wykorzystaniem infrastruktury Serwisu.
 2. Usługodawca nie jest stroną Umowy sprzedaży, udostępnia wyłącznie infrastrukturę Serwisu w celu wymiany między stronami wzajemnych informacji i oświadczeń woli.Klient zawierający Umowę Sprzedaży wchodzi w stosunki prawne (zawiera Umowę sprzedaży) ze Sprzedawcą.

Linia.png?1522393647906

ROZDZIAŁ VI

Prawa i obowiązki użytkowników

 1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zawartej na odległość (w tym Umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, jak również poprzez usunięcie Konta w Serwisie.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku: Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia, Umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do:
  • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  • wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, w tym w szczególności danych wpływających na realizację Usług Serwisu,
  • niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  • wykonywania zgodnie z prawem zobowiązań wynikających z zawartych przez niego Umów Sprzedaży oraz Umów w zakresie świadczenia Usług Serwisu
 5. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym danych wpisywanych w Koncie, formularzu kontaktowym lub w treści dodawanych w Serwisie opinii.
 6. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkownika w ramach Konta, dodawanej opinii lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez użytkowników nie mogą w szczególności:
  • naruszać godności ludzkiej;
  • zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  • zawierać treści pornograficznych;
  • ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  • zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  • zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 7. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników, Sprzedawców czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku umieszczonego przez niego w Koncie i rozpowszechnianie w sieci Internet, w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę i dostarczania funkcjonalności Serwisu.
 9. Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.


Linia.png?1522393647906

ROZDZIAŁ VII

Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje w zakresie zakupionych u Sprzedawców Produktów kierowane są do Sprzedawców, na zasadach wskazanych w Warunkach sprzedaży.
 3. Reklamacje można zgłaszać:
  • pisemnie na adres: LokalniNaturalni.pl, ul. Wróblewskiego, nr 13/2, 16-030 Supraśl,
  • na adres poczty elektronicznej: kontakt@lokalninaturalni.pl
 4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 6. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą
  • może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Linia.png?1522393647906

ROZDZIAŁ VIII

Ochrona danych osobowych

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Linia.png?1522393647906

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Za stosowanie i wywiązywanie się Sprzedawcy z obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży, a w szczególności odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, bądź też niewykonanie przez Sprzedawcę obowiązku odpowiedzialność ponoszą wyłącznie te podmioty.
 3. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 4. Załączniki stanowią integralną cześć niniejszego Regulaminu.
 5. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: kontakt@lokalninaturalni.pl, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta w Serwisie.
 8. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu Umowa świadczenia Usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji.
 9. W sytuacji, o której mowa w ppkt. 8 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.

Linia.png?1522393647906

ZAŁĄCZNIK nr 1

Warunki sprzedaży w serwisie

LokalniNaturalni.pl

Linia.png?1522393647906

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument ma zastosowanie do zawieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego Umów sprzedaży między Użytkownikami dokonującymi zakupu, a Sprzedawcami prezentującymi za pośrednictwem infrastruktury Serwisu swoje Produkty.
 2. W zakresie nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Sprzedaży, zastosowanie mają regulacje Regulaminu Serwisu internetowego, w tym w szczególności pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w regulaminie Serwisu.
 3. Użytkownik może skontaktować się ze Sprzedawcą, w tym w szczególności złożyć zapytanie o konkretny Produkt, za pośrednictwem formularza udostępnionego w Serwisie.

Linia.png?1522393647906

ROZDZIAŁ II

Zawarcie Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Produktach prezentowane przez Sprzedawców na stronach internetowych prowadzonych przez nich Sklepów, w szczególności ich opisy oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, jak również posiadanie oraz zalogowania się do Konta Użytkownika w Serwisie.
 3. Zamówienie Klienta stanowi ofertę złożoną Sprzedawcy w zakresie zawarcia Umowy sprzedaży prezentowanych w Sklepie Produktów Sprzedawcy. Zamówienie jest składane drogą elektroniczną. W momencie otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu oferty, pomiędzy stronami zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 4. Wzajemne oświadczenia stron, o których mowa w ppkt. 3 powyżej, przekazywane są z wykorzystaniem infrastruktury dostępnej w Serwisie.
 5. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim i o treści zgodnej z niniejszymi Warunkami sprzedaży.
 6. Klient składając Zamówienie wybiera termin i sposób dostawy spośród dostępnych w Sklepie.
 7. Terminy realizacji każdego Zamówienia zostaną podane każdorazowo w Sklepie Użytkownika w Serwisie.

Linia.png?1522393647906

ROZDZIAŁ III

Realizacja zamówienia oraz płatności

 1. Produkty zakupione przez Użytkownika w ramach jednego Zamówienia u różnych Sprzedawców, zostaną doręczone kupującemu Użytkownikowi w ramach 1 (jednej) dostawy, zgodnie z informacjami w Serwisie.
 2. Dostawa Produktów może być, zgodnie z wyborem Klienta realizowana pod wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres, do punktu odbioru Produktów (dalej jako ,,Punkt odbioru Produktów”) wybranego przez Klienta lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, z zastrzeżeniem ppkt. 3 poniżej. Informacja o dostępnych Punktach odbioru Produktów jest wskazana w Serwisie.
 3. W zależności od miejsca dostawy, dostępne mogą być wszystkie lub wybrane formy dostawy, o których mowa w ppkt. 2.
 4. Dostawa Produktów jest ograniczona do określonych miejscowości/obszarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Punktów odbioru Produktów. Szczegółowe informacje w tym zakresie są dostępne pod adresem: https://lokalninaturalni.pl/dostawa
 5. Aktualna lista Punktów obioru Produktów prezentowana jest w Serwisie.
 6. Klient w momencie obioru Produktu może zostać poproszony o podpisanie protokołu odbioru lub innego oświadczenia potwierdzającego fakt obioru Produktu.
 7. W przypadku gdy Klient nie odebrał Zamówionego Produktu, we wskazanym terminie i miejscu, Usługodawca w imieniu Sprzedawcy w miarę możliwości kontaktuje się z Klientem telefonicznie lub e-mailowo na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia numer telefonu lub adres e-mail, uzgadniając nowy terminy i w razie potrzeby nowe miejsce odbioru Towaru. W takim przypadku Klient zostanie również wezwany do odbioru Produktu.
 8. W przypadku Zamówień obejmujących Produkty sprzedawanych na wagę, Sprzedawca dołoży należytej staranności by ich waga była dokładnie taka jak wskazana przez Klienta w Formularzu Zamówienia, jednak z uwagi na charakter Produktów istnieje możliwość, że waga Produktu będzie różniła się o nie więcej niż 10% od wagi Produktu wskazanej w Formularzu.
 9. Wystawienie dokumentu sprzedaży spoczywa na Sprzedawcy. O ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie przewidują inaczej, dokument sprzedaży, obejmujący zamówione Produkty, zostaną wystawione przez Sprzedawcę oraz doręczone wraz z Produktem.
 10. Ceny Towarów oraz koszty dostawy podawane są w złotych polskich i są kwotami brutto.
 11. Klient dokonuje płatności za Zamówienia wraz z kosztami dostawy za pośrednictwem płatności elektronicznej obsługiwanej przez Agenta Rozliczeniowego i zintegrowanej z Serwisem. Z uwagę na specyfikę sprzedawanych Towarów oraz oferowaną formę płatności i cykliczność składania zamówień, Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty z góry, nie później niż w terminie każdorazowo wskazanym na stronie opisu Towaru. Dokonanie płatności jest warunkiem przyjęcia oferty, o której mowa w pkt. II ppkt. 3 oraz realizacji Zamówienia.
 12. Obsługiwanie płatności przez Agenta Rozliczeniowego nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego i wszelkie operacje w nim dokonywane nie mają charakteru czynności bankowych w rozumieniu prawa bankowego.

Linia.png?1522393647906

ROZDZIAŁ IV

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może złożyć skierować oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 1 bezpośrednio do Sprzedawcy Produktu lub do Usługodawcy, który przekazuje je Sprzedawcy.
 3. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik do niniejszych Warunków sprzedaży.
 4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Produkt, Klient według swojego wybory odsyła do Sprzedawcy lub Usługodawcy.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

Linia.png?1522393647906

ROZDZIAŁ V

Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 2. Reklamacje Klient może kierować bezpośrednio do Sprzedawcy lub złożyć je Sprzedawcy za pośrednictwem Usługodawcy,
  • kierując reklamacje pisemnie na adres: LokalniNaturalni.pl, ul. Wróblewskiego, nr 13/2, 16-030 Supraśl,
  • na adres poczty elektronicznej: kontakt@lokalninaturalni.pl,
  • za pośrednictwem dedykowanego do składania reklamacji formularza w Serwisie
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca lub Usługodawca działający w imieniu Sprzedawcy wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 6. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń,
  • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  • złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Linia.png?1522393647906

ROZDZIAŁ VI

Ochrona danych osobowych

 1. W zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia złożonego w Sklepie prowadzonym w Serwisie Sprzedawca oraz Usługodawca przetwarzają informacje podane dobrowolnie przez Klientów.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę reguluje Polityka Prywatności Serwisu internetowego dostępna w Serwisie.
 3. Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów.

Linia.png?1522393647906

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Ewentualne zmiany niniejszych Warunków sprzedaży będą następować w drodze przewidzianej dla zmian regulaminu Serwisu internetowego i w procedurze w nim opisanej.

Linia.png?1522393647906

Załącznik do Warunków Sprzedaży

- formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży

pobierz formularz