Regulaminy

Organizacja Targowiska ONLINE jest naprawdę ogromnym wyzwaniem. Przeniesienie idei targu stacjonarnego do świata cyfrowego stawia przed nami również wiele wyzwań od strony formalnej, specyficznej dla działalności w przestrzeni e-commerce. Poniżej znajdują się skrzętnie opisywane formalne kwestie, ale pamiętaj - IDEA tego portalu jest prosta: chodzi o łatwy, szybki i wygodny dostęp do oferty lokalnych producentów :-).

 


 

Regulamin Serwisu LokalniNaturalni.pl


Regulamin Konta w Serwisie


Regulamin Newslettera 

 

LokalniNaturalni.pl - Lokalny Targ Online

regulamin Serwisu

 

Dokument określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Usługi
§ 5 Zakupy w Sklepie
§ 6 Płatności
§ 7 Realizacja zamówienia
§ 8 Obowiązki i Prawa Użytkowników, w tym prawo odstąpienia od umowy
§ 9 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 10 Reklamacje
§ 11 Dane osobowe
§ 12 Zastrzeżenia
§ 13 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (Usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;
Konsument – Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący / Klient - Użytkownik, który dokonuje lub dokonał zakupu Produktów prezentowanych w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Agent Rozliczeniowy – zewnętrzny podmiot, realizujący w zakresie swojej działalności profesjonalne usługi w zakresie obsługi płatności, zgodnie z informacjami wskazanymi w Serwisie
Produkt – towar prezentowany w sklepie internetowym Serwisu.
Serwis internetowy / Sklep - sklep internetowy LokalniNaturalni.pl prowadzony przez Sprzedawcę/Usługodawcę pod adresem https://www.lokalninaturalni.pl (zwany dalej "Sklepem" lub "Serwisem")
Newsletter – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną Usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z Usług.
Sprzedawca / Usługodawca - Adam Miczejko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LN Adam Miczejko wspólnik spółki cywilnej, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem ul. Wróblewskiego, nr 13/2, 16-030 Supraśl, NIP: 9661726690, REGON: 368304083 oraz Krystian Zakrzewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LN Krystian Zakrzewski wspólnik spółki cywilnej, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem ul. Szosa Baranowicka 2, 15-521 Zaścianki, NIP: 9661719744, REGON: 361425837, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej, pod firmą LN Adam Miczejko, Krystian Zakrzewski spółka cywilna pod adresem: ul. Wróblewskiego, nr 13/2, 16-030 Supraśl, NIP: 9662115362, REGON: 368358191 
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres korespondencyjny: ul. Wróblewskiego, nr 13/2, 16-030 Supraśl
 2. Adres e-mail: kontakt@lokalninaturalni.pl
 3. Telefon: +48 883 926 193
 4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): ul. Wróblewskiego, nr 13/2, 16-030 Supraśl
 5. Adres do wysłania reklamowanego towaru: ul. Wróblewskiego, nr 13/2, 16-030 Supraśl

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Najnowsza wersja przeglądarki internetowej obsługująca JavaScript oraz pliki Cookies
  • Program do odczytu zapisywania plików w formacie PDF
 2. Do złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 USŁUGI

 1. Świadczenie Usług w Sklepie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników świadczone są nieodpłatne, chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
  • przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,
  • założenie i prowadzenie Konta w Serwisie (Usługa regulowana odrębnym regulaminem, dostępnym w dalszej części tej strony)
  • udostępnianie interaktywnego Formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia na Produkty prezentowane w Sklepie,
  • udostępnianie interaktywnego Formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą,
  • udostępnianie interaktywnego Formularza umożliwiającego dodanie subiektywnej opinii i komentarzy na temat prezentowanych Produktów
  • świadczenie usługi Newsletter (Usługa regulowana odrębnym regulaminem, dostępnym w dalszej części tej strony)
 4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji prezentowanych w Sklepie, w tym informacji o producentach/dostawcach/markach, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Sklepu.
 5. Niektóre z Usług są dostępne wyłącznie dla Użytkowników posiadających aktywne Konto w Sklepie. W przypadku Klientów posiadających Konto, Konto zawiera m.in. informacje o stanie realizacji Zamówienia czy historię transakcji Klienta.
 6. Usługodawca na zasadach wskazanych w Regulaminie Konta umożliwia założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie.
 7. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Serwisie złożenie Zamówienia na Produkty prezentowane w Sklepie. Umowa o świadczenie Usługi udostępniania interaktywnego Formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania Zamówienia.
 8. Użytkownik może również skontaktować się ze Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie, w tym w szczególności złożyć zapytanie o Produkt. Umowa o świadczenie Usługi formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.
 9. Użytkownik ma możliwość dodania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych opinii, w tym opinii i komentarzy o prezentowanych Produktach, korzystając w tym celu z funkcjonalności dostępnych w Sklepie.
 10. Użytkownik dodając wypowiedzi w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 11. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 12. W ramach Serwisu, Usługodawca udostępnia również sekcje w której prezentowane są artykuły, materiały oraz inne treści zgodne z charakterem i specyfiką Serwisu (dalej jako ,,Blog”).

§ 5 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. W przypadku Produktów sprzedawanych na wagę, ich cena podawana jest za porcję. Sprzedawca dołoży należytej staranności by ich waga w realizowanym Zamówieniu była taka jak wskazana przez Klienta w Formularzu Zamówienia, jednak z uwagi na charakter Produktów istnieje możliwość, że waga Produktu będzie różniła się o nie więcej niż +/-10% od wagi Produktu wskazanej w Formularzu, a Klient dodając Produkt do koszyka zgadza się na otrzymanie takiego Produktu.
 5. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 6. Po potwierdzeniu treści zamówienia, zaakceptowaniu Regulaminu przez Kupującego zostaje złożone zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
 7. Zamówienie Klienta stanowi ofertę złożoną Sprzedawcy w zakresie zawarcia Umowy sprzedaży prezentowanych w Sklepie Produktów Sprzedawcy. Zamówienie jest składane drogą elektroniczną. W momencie otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu oferty, pomiędzy stronami zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 8. Wzajemne oświadczenia stron, o których mowa w ppkt. 7 powyżej, przekazywane są z wykorzystaniem infrastruktury dostępnej w Serwisie.
 9. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 10. Terminy realizacji każdego Zamówienia odbywają się w z góry określonych cyklach dostaw, o których informacja znajduje się w co najmniej jednym z wymienionych, widocznym miejscu na stronie (np. w zakładce Dostawa i płatności, w nagłówku strony, w wyświetlanym okienku pop-up lub na pasku informacyjnym na górze lub na dole strony).
 11. Zdjęcia Produktów zamieszczone w Sklepie należy traktować jako propozycję podania. Produkty w dużej mierze przygotowywane są każdorazowo na zamówienie Kupującego, dlatego mogą się różnić od przedstawianych na zdjęciach. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy.

§ 6 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. Za pośrednictwem współpracujących ze Sprzedawcą platform płatniczych / tzw. Agentów Rozliczeniowych, tj.:
   • Blue Media S.A. (bluemedia.pl)
   • tPay.com (Krajowy Integrator Płatności S.A.)
  2. Za pomocą karty płatniczej:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  3. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (po uprzednim ustaleniu takiej formy ze Sprzedawcą)
 2. Klient dokonuje płatności za Zamówienia wraz z kosztami dostawy za pośrednictwem wybranej metody płatności.
 3. Z uwagi na specyfikę sprzedawanych Produktów oraz oferowaną formę płatności i cykliczność składania zamówień, Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty z góry, nie później niż w terminie zakończenia zbierania zamówień w danym cyklu, każdorazowo wskazanym na stronach Serwisu. Dokonanie płatności jest warunkiem przyjęcia oferty, o której mowa w par. 5 ppkt. 7 oraz realizacji Zamówienia.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą za moment spełnienia warunku zapisanego w ppkt. 3 powyżej przyjmuje się moment uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 8. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację. W tym celu należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail Sklepu lub pisemnie na adres korespondencyjny.

§ 7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Dostawa Produktów może być, zgodnie z wyborem Klienta, realizowana pod wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres, do punktu odbioru Produktów (dalej jako ,,Punkt odbioru Produktów”) wybranego przez Klienta, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem własnym Sprzedawcy, z zastrzeżeniem ppkt. 8 poniżej.
 6. Informacja o możliwości dostawy do Punktów odbioru Produktów, o ile są dostępne, jest wskazana w Serwisie.
 7. Sprzedawca realizuję dostawę w terminie i przedziałach godzinowych wybranych przez Klienta podczas składania Zamówienia spośród proponowanych przez Sprzedawcę.
 8. W zależności od miejsca dostawy, dostępne mogą być wszystkie, niektóre lub żadna forma dostawy, o których mowa w ppkt. 5.
 9. Dostawa Produktów jest ograniczona do określonych miejscowości/obszarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowe informacje w tym zakresie są dostępne w zakładce Dostawa i płatności.
 10. Klient w momencie odbioru Produktu może zostać poproszony o podpisanie protokołu odbioru lub innego oświadczenia potwierdzającego fakt odbioru Produktu.
 11. Klient lub upoważniona przez niego osoba zobowiązuje się do obecności pod adresem dostawy w wybranym przez siebie terminie i przedziale godzinowym.
 12. W przypadku gdy Klient nie odebrał Zamówionego Produktu, we wskazanym terminie i miejscu, strony transakcji sprzedaży kontaktują się ze sobą telefonicznie lub e-mailowo, uzgadniając nowy termin i w razie potrzeby nowe miejsce odbioru Produktu. W takim przypadku Klient zostanie również wezwany do odbioru Produktu.

§ 8 OBOWIĄZKI I PRAWA UŻYTKOWNIKÓW, W TYM PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
  • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  • wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, w tym w szczególności danych wpływających na realizację Usług Serwisu,
  • niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  • wykonywania zgodnie z prawem zobowiązań wynikających z zawartych przez niego Umów Sprzedaży oraz Umów w zakresie świadczenia Usług Serwisu
 2. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym danych wpisywanych w Koncie, formularzu kontaktowym lub w treści dodawanych w Serwisie opinii.
 3. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkownika w ramach Konta, dodawanej opinii lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez użytkowników nie mogą w szczególności:
  • naruszać godności ludzkiej;
  • zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  • zawierać treści pornograficznych;
  • ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  • zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  • zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 4. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników, Sprzedawców czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 5. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 6. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  3. Zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 7. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 8. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 9. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 10. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Wróblewskiego, nr 13/2, 16-030 Supraśl niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 15. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 16. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 17. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 9 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  7. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  8. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. Żądać usunięcia wady
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Wróblewskiego, nr 13/2, 16-030 Supraśl.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 12 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

§ 13 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Kunsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

1. LokalniNaturalni.pl
ul. Wróblewskiego, nr 13/2, 16-030 Supraśl e-mail: kontakt@lokalninaturalni.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów): ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 
 
Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie LokalniNaturalni.pl

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy LokalniNaturalni.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.LokalniNaturalni.pl
Sprzedawca - Adam Miczejko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LN Adam Miczejko wspólnik spółki cywilnej, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem ul. Wróblewskiego, nr 13/2, 16-030 Supraśl, NIP: 9661726690, REGON: 368304083 oraz Krystian Zakrzewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LN Krystian Zakrzewski wspólnik spółki cywilnej, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem ul. Szosa Baranowicka 2, 15-521 Zaścianki, NIP: 9661719744, REGON: 361425837, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej, pod firmą LN Adam Miczejko, Krystian Zakrzewski spółka cywilna pod adresem: ul. Wróblewskiego, nr 13/2, 16-030 Supraśl, NIP: 9662115362, REGON: 368358191

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Wróblewskiego, nr 13/2, 16-030 Supraśl
 2. Adres e-mail: kontakt@lokalninaturalni.pl
 3. Telefon: +48 883 926 193

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • Aktywne konto e-mail
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 6. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 7. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: kontakt@lokalninaturalni.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail kontakt@lokalninaturalni.pl .
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@lokalninaturalni.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu Umowa świadczenia Usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji.
 9. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 10. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Regulamin newslettera

sklepu LokalniNaturalni.pl

§ 1 DEFINICJE

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy LokalniNaturalni.pl prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://www.LokalniNaturalni.pl
Usługodawca - Adam Miczejko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LN Adam Miczejko wspólnik spółki cywilnej, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem ul. Wróblewskiego, nr 13/2, 16-030 Supraśl, NIP: 9661726690, REGON: 368304083 oraz Krystian Zakrzewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LN Krystian Zakrzewski wspólnik spółki cywilnej, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem ul. Szosa Baranowicka 2, 15-521 Zaścianki, NIP: 9661719744, REGON: 361425837, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej, pod firmą LN Adam Miczejko, Krystian Zakrzewski spółka cywilna pod adresem: ul. Wróblewskiego, nr 13/2, 16-030 Supraśl, NIP: 9662115362, REGON: 368358191
Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@lokalninaturalni.pl.
 7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@lokalninaturalni.pl.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@lokalninaturalni.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu Umowa świadczenia Usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji.
 6. W sytuacji, o której mowa w ppkt. 5 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 
 
 

ZAMÓW DO: poniedziałku do g. 15:00

Wysyłka Polska: środa, dostawa w czwartek

Dostawa lokalnie: środa g. 15:00 - 18:00

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

więcej więcej
Producenci
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
'
Sklep internetowy Shoper.pl